Χ.Ε.Ν.ΘΗΒΑΣ  Συμμετοχή-Συνεργασία-Συλλογικότητα

Προγράμματα ΧΕΝ ΘΗΒΑΣ 2017- 2018

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Για τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες και τα

προγράμματα της ΧΕΝ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

εγγραφή ως μέλος.

- Η ΧΕΝ δε δεσμεύεται για αλλαγές στο πρόγραμμα και

για την αλλαγή των εκπαιδευτικών.

- Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς συνδρομή, για

γυναίκες που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά

ομάδες.